Anexa 6.2.2 – Invitație de participare (CO-S)

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani, judetul Valcea

Titlul subproiectului: "Îmbunatatirea performantei elevilor prin actiuni remediale in scopul cresterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat"

Acord de grant nr. SGL/RI/259/27.06.2017     

Dragasani, 16.11.2017

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire

 

 

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

 

1.         Beneficiarul Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani, judetul Valcea, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturipentru Liceederulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: testare standardizată – baterii de teste on-line(instrumente standardizate de evaluare psihometrică pentru consilierea în carieră a elevilor de liceu pachet Pe Meserie sau echivalent), câte 4 teste vocaționale on-line pentru 160 de elevi.

 

2.      Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.

 

3.      Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizați și va fi trimisă la:

Adresa: Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani, jud. Valcea

E-mail: gsb_dragasani@yahoo.com

Telefon/fax: 0250810260

 

4.      Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax.

 

5.      Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 25.11.2017, ora 12.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

 

6.      Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

 

7.      Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

 

8.      Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

 

9.      Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele  tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.

 

10.    Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

 

Fianu Danut

Responsabil pentru realizarea achizitiilor publice

 

 


 

Anexa nr.1 la invitația de participare

Termeni şi Condiţii de Prestare*[1]

Achiziția de : testare standardizată – baterii de teste on-line(instrumente standardizate de evaluare psihometrică pentru consilierea în carieră a elevilor de liceu pachet Pe Meserie sau echivalent), câte 4 teste vocaționale on-line pentru 400 de elevi.

 

Sub-Proiect: "Îmbunatatirea performantei elevilor prin actiuni remediale in scopul cresterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat"

 

Beneficiar: Liceul Tehnologic Bratianu Dragasani, judetul Valcea

   Ofertant:

 

1.         Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

           

Nr. crt.

(1)

Denumirea serviciilor

(2)

Cant.

(3)

Pret unitar

(4)

Valoare totala fără TVA

(5=3*4)

TVA

(6=5* %TVA)

Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

TOTAL

 

 

 

 

 

 

2.         Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

 

3.         Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult _______ săptămâni de la semnarea Contractului, conform următorului program: [a se completa de către Ofertant]

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Cant.

Termene de realizare

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

4.         Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

 

  1. 5.                  Specificaţii Tehnice:

 

A. Specificatii tehnice solicitate

 

B. Specificatii tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

Testare standardizată – baterii de teste on-line(instrumente standardizate de evaluare psihometrică pentru consilierea în carieră a elevilor de liceu pachet Pe Meserie sau echivalent), câte 4 teste vocaționale on-line pentru 400 de elevi.

 

Descriere generală

Criterii generale de calificare:

-          Instrumentele trebuiesă fie adaptate și etalonate pe populaţia din România

-          Solicitam ca instrumentele să fie normate pe un eşantion reprezentativ de cel puţin 1000 de persoane

-          Instrumentele trebuie să fie scrise în limba română sau adaptate adecvat din punct de vedere syntactic si morphologic în limba română

-          Instrumentele trebuie să poată fi aplicate în variant electronică, însistem on­line, cu posibilitatea de a genera un raport de evaluare

-          Rapoartele de evaluare să fie generate automat, pe baza scorarii online şi să fie descriptive, detaliate, însoţite de prelucrarea numerică a scorurilor cât şi de o reprezentare grafică a acestora, urmate de o detaliere verbală a caracteristicilor stabilite pe baza testului

 

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate

Instrument de evaluare personalitate – caracteristici specifice:

-           Chestionar pentru evaluarea personalității pe factorii specifici teoriei Big-Five:

 

Factoriprincipali

(scale principale)

Factorisecundari (subscale/subdimensiuni)

1

ENERGIE

Dinamism

Dominanța

2

AMICALITATE

Cooperare

Cordialitate

3

CONȘTINCIOZITATE

Meticulozitate

Perseverența

4

DESCHIDERE MENTALĂ

Deschidere spre cultură

Deschidere spre experiență

5

STABILITATE EMOȚIONALĂ

Controlul impulsurilor

Controlul emoțiilor 

 

-          Numărul itemilor să fie cuprins între 140 – 160;

-          Itemii scorați pe o scală Likert cu 5 trepte;

-          Timpul de testare să nu depașească 30 de minute

-          Să fie disponibilă scorarea online, cu posibilitatea generării automate a unui raport interpretativ care să prezinte descriptiv, dar și în formă grafică, scorurile scalelor primare și secundare;

-          Pentru fiecare factor principal de personalitate să fie menționate sugestii de ocupații

-          Să poată fi administrat persoanelor cu vârsta peste 14 ani;

-          Instrumentul să fie normat pentru populația României pe un eşantion reprezentativ de cel puţin 2000 de persoane (50% femei, 50% bărbați)

Instrument de evaluare aptitudini cognitive – caracteristici specifice:

-          Instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive, bazat pe Meta-modelul inteligenței;

-          Din punct de vedere conceptual, la un nivel factorial primar, să măsoare: inteligența verbală, inteligența numeric și inteligența figurală;

-          Chestionarul să includă 9 grupuri de sarcini;

-          Să fie adaptat și etalonat pe populația României;

-          Timpul de testare sa nu depaseasca 90 de minute;

-          Să poată fi administrat online, cu posibilitatea generării automate a unui raport al respondentului;

-          Pentru fiecare tip de inteligență să fie menționate sugestii de ocupații

-          Să poată fi administrat persoanelor cu vârsta peste 14 ani;

-          Instrumentul să fie normat pentru populația României pe un eşantion reprezentativ de cel puţin 2000 de persoane

Instrument de evaluare interese vocaționale  – caracteristici specifice:

-          Chestionar de evaluare a intereselor vocaționale bazat pe tipologia Holland;

-          Să aibă un număr de itemi cuprins între 200 – 250, cotați pe o scalădihotomicăadevărat/fals;

-          Raportul interpretative obținut prin scorare online să măsoare concepte împărtițe pe următoarele categorii:

-          Ariile hexagonului Holland (REALIST, INVESTIGATIV, ARTISTIC, SOCIAL, ÎNTREPRINZĂTOR, CONVENȚIONAL);

-          Tipuri de activităţi

-          Tipuri de ocupaţii

-          Sugestii de ocupații

-          Eșantionul normativ românesc să fie format dintr-un număr de cel puțin 1500 de persoane (elevi de liceu, studenți, adulți angajați în câmpul muncii).

 

Instrument de măsurare al preferințelor, temperamentului și stilurilor de învățare ale elevilor – caracteristici specifice

-          Chestionar de evaluare a diferențelor individuale pe care elevii le transpun în preferințele lor, în temperament și în stilurile personale

-          Să fie adaptat și etalonat pe populația României

-          Săpoată fi administrat online, cu posibilitatea generării automate a unui raport al respondentului

-          Pentru fiecare stil specific respondentului ce a rezultat în urmascorării online săexiste informații descriptive legate de caracteristici și modalități de acțiune specific corespunzător următoarelor arii de interes: relații sociale, relații familiale, cum preferă să învețe, mediul clasei, modalitatea de testare preferată, potențiale capcane (cele mai uzuale problem ce pot apărea în interacțiunea cu elevul și sugestii de rezolvare)

-          Numărul itemilor să fie cuprinsîntre 60 – 80

-          Să poată fi administrat persoanelor cu vârsta peste 14 ani

-          Eșantionul normativ  românesc săfie format dintr-un număr de cel puțin 2000 de persoane (50% fete, 50% băieți)

 

Alte prevederi relevante

Valabilitatea testelor să fie minim 4 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:[1]Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificații Tehnice solicitate).

 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B -  şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de realizare a serviciilor cerute de Beneficiar.