DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI SANCŢIUNI CE SE POT APLICA ELEVILOR

 

- extras din Regulamentul de ordine interioară al liceului -

 

I. ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 

Art.1. Elevii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte toate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale Regulamentului de ordine interioară, să respecte toate legile statului.

Art.2. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.

Art.3. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată.

Art.4. Ţinuta elevilor trebuie să nu fie indecentă(bluze decoltate, scurte sau transparente, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, păr vopsit în culori stridente, bijuterii în exces, piercinguri, ţinută capilară indecentă).

Art. 5. Accesul elevilor în şcoală se face exclusiv pe uşa destinată elevilor.

Art. 6. Accesul spre sălile de curs se face exclusiv pe scările destinate elevilor. Accesul pe uşa şi pe scările destinate personalului angajat al şcolii se poate face în condiţii deosebite şi însoţiţi de un adult.

Art.7. Comunicările, în pauză, dintre elevi şi cadrele didactice se fac prin intermediul elevului de serviciu doar cu acordul profesorului, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă.

Art.8. Accesul la aparatura de specialitate, la mijloacele de învăţământ şi materiale didactice se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art.9. În cazul deteriorării unor bunuri, acestea vor fi înlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau dacă nu se stabileşte vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; manualele gratuite distribuite elevilor şi nereturnate sau deteriorate de către aceştia vor fi plătite de elevi la un preţ stabilit de conducerea şcolii.

Art.10. În situaţii deosebite elevii pot solicita învoiri numai de la profesorul diriginte sau în lipsa acestuia de la profesorul de serviciu pe şcoală. Profesorii vor consemna absenţele în catalog şi vor fi motivate pe baza cererii unuia dintre părinţi.

Art.11. Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative care pot fi:

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie aceasta din urmă fiind vizată de medicul şcolar;

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei.

Art.12. În cazul elevilor minori părintele are obligaţia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.

Art.13. Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 (şapte) zile de la reluarea activităţii elevului. După cele 7 zile absenţele nu vor mai fi motivate.

Art. 14. Este interzisă, în timpul programului, deplasarea în afara incintei şcolare.

Art. 15. Elevii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă, pe primul angajat al şcolii pe care îl găseşte despre:

a) existenţa unei situaţii deosebite (conflict, agresiune etc.);

b) prezenţa în clădiri sau în curtea unităţii şcolare a unor persoane suspecte sau aflate în situaţia de a produce evenimente nedorite;

c) existenţa unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere.

Art.16. Se interzice introducerea în şcoală a aparaturii electronice (radio-casetofoane, calculatoare etc.) fără acordul conducerii şcolii şi fără supravegherea unui cadru didactic.

Art.17. Se interzice aducerea în incinta şcolii a unor persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare.

Art. 18. Se interzice elevilor intrarea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul.

Art. 19. Este interzis elevilor:

a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;

h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să ţină în stare de funcţionare telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a concursurilor;

j) să înregistreze audio sau video activităţile din şcoală fără acordul profesorilor sau al conducerii şcolii:

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;

m) să frecventeze barurile, cazinourile şi să practice jocurile de noroc;

n) să stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare;

o) să deranjeze desfăşurarea activităţilor din şcoală.

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ

 

Art. 20. Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii:

a) preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează profesorului de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect;

b) asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă);

c) comunică la fiecare oră absenţele;

d) pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar;

e) asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare.

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

 

Art. 21. Elevii prestează, conform unei planificări interne, serviciul pe şcoală având următoarele obligaţii:

a) se prezintă la şcoală cu 15 inainte de inceperea programului , când preia serviciul şi părăseşte şcoala dupa terminarea programului orar;

b) poartă banderola care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii;

c) are o ţinută şi atitudine decentă;

d) se interzice părăsirea postului în timpul programului;

e) semnalizează sonor începutul şi sfârşitul orelor de curs;

f) ca persoană oficială, mediază relaţia între profesori şi elevi, părinţi sau alte persoane care vin în şcoală;

g) se subordonează profesorului de serviciu pe şcoală, cu care ia legătura la începutul programului şi pe care îl informează asupra tuturor problemelor deosebite care apar în timpul serviciului;

h) legitimează toate persoanele care vor să intre în şcoală şi dacă au probleme care justifică accesul îi va trece în registrul de evidenţă, consemnând datele necesare;

i) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, răspunzând de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei; în cazul susţinerii tezelor sau cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care semnează de preluarea serviciului;

j) în timpul serviciului nu poartă discuţii cu colegi sau prieteni, nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei

sau a cabinetului directorului;

k) supraveghează, alături de profesorul de serviciu şi de alte persoane abilitate de conducerea şcolii, starea disciplinară şi păstrarea bunurilor;

l) preia şi distribuie creta elevilor de serviciu pe clasă;

m) anunţă, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe şcoală.

 

II.SANCŢIUNI

 

Art.22.Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora şi de repetabilitatea lor.

Art. 23. Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observaţia individuală;

b) mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei sau a consiliului profesoral;

c) mustrarea scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

i) exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;

j) exmatricularea din toate unităţile de învăţământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.